Reduce, Reuse, Recycle – to jsou naše 3R. Jsme celostátní koalice sdružující nevládní organizace, spolky a občanské iniciativy, s vizí odpadového hospodářství v ČR bez dalších spaloven a skládek odpadů, s vizí odpadového hospodářství, které stojí na prevenci vzniku odpadu a maximální recyklaci odpadu. Od roku 2012 vytváří koalice PRO 3R protiváhu politické a lobbystické snaze o podporu spalování a skládkování odpadu a s ním cenných druhotných surovin, či kompostovatelných složek.

 kompletní prohlášení koalice (PDF) 

Novinky

Koalice PRO 3R podporuje:

 • Prevenci vzniku komunálního odpadu a zastavení každoročního růstu jeho produkce
 • Kompostování bioodpadů
 • Vyšší míru recyklace
 • Zavádění systémů nulového odpadu
 • Zlepšení a rozšíření systému vratných obalů.
 

Koalice PRO 3R nesouhlasí s:

 • Definicí spalovny odpadu jako obnovitelného zdroje energie
 • Podporou spaloven z veřejných zdrojů financování
 • Omezováním práva občanů a obcí účastnit se rozhodovacích řízení
 

O koalici

Koalice PRO 3R je dobrovolným uskupením českých nevládních organizací, spolků, občanských iniciativ či zájmových skupin, které se rozhodly v roce 2012 spojit síly skrze potvrzení společných názorů a cílů. Prohlášení koalice PRO 3R shrnuje základní postoje a osvětluje motivaci založení celostátního uskupení. Koalice PRO 3R disponuje znalostmi a argumenty z oboru udržitelného systému nakládání s odpady, máme k dispozici příklady dobré praxe z ČR i zahraničí. Koalice zprostředkovává kontakt se zahraničními i světovými sítěmi sdružení s podobným programem. V rámci koalice sdílíme zkušenosti z lokálních kampaní a kauz, jménem koalice podáváme připomínky a podněty ke koncepčním i legislativním materiálům na celostátní úrovni.

 
 

Členové

Koalice PRO 3R má v současné době 8 členských subjektů. Jsou jimi:

 • Arnika program Toxické látky a odpady
 • Krajská organizace Strany zelených Vysočina
 • Lidi pro Liberec
 • OPS, o.s.
 • Plzeňané proti spalovně Chotíkov
 • Program Odpady Hnutí DUHA
 • Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov
 • Za krásný Žacléř

web 3r button pridejte se

web 3r button petice

 

Kontakt

Koalice PRO 3R je volným uskupením občanských iniciativ. Koalice nemá právní subjektivitu.

Kontaktní osobou koalice je Matěj Man.
matej.man@arnika.org, 724 115 436

logophaweb 3r loga nadace

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz